FANDOM

१२,२६९ Pages

http://www.kavitakosh.orgKkmsgchng
CHANDER


गुरु बिनु ऐसी कौन करै ?

माला-तिलक मनोहर बाना, लै सिर छत्र धरै ।

भवसागर तैं बूड़त राखै, दीपक हाथ धरै ।

सूर स्याम गुरु ऐसौ समरथ, छिन मैं ले उधरै ॥1॥