FANDOM

१२,२६९ Pages

http://www.kavitakosh.orgKkmsgchng
CHANDER

चरन कमल बंदौ हरिराई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे,अंधे को सब कछु दरसाई ॥१॥

बहरो सुने मूक पुनि बोले,रंक चले सिर छत्र धराई ।

‘सूरदास’ स्वामी करुणामय, बारबार बंदौ तिहिं पाई ॥२॥