Fandom

Hindi Literature

भज ले रे मन, गोपाल-गुना / मीराबाई

१२,२६१pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

http://www.kavitakosh.orgKkmsgchng.png
CHANDER

राग झंझोटी


भज ले रे मन, गोपाल-गुना॥

अधम तरे अधिकार भजनसूं, जोइ आये हरि-सरना।
अबिसवास तो साखि बताऊं, अजामील गणिका सदना॥

जो कृपाल तन मन धन दीन्हौं, नैन नासिका मुख रसना।
जाको रचत मास दस लागै, ताहि न सुमिरो एक छिना॥

बालापन सब खेल गमायो, तरुण भयो जब रूप घना।
वृद्ध भयो जब आलस उपज्यो, माया-मोह भयो मगना॥

गज अरु गीधहु तरे भजनसूं कोउ तर्‌यो नहिं भजन बिना।
धना भगत पीपामुनि सिवरी, मीराकीहू करो गणना॥

शब्दार्थ :- गुनां = गुणों का। साखी =साक्षी, प्रमाण। सदना =भक्त सदन, कसाई। रसना = जीभ। छिना =क्षण। धना =बड़ा, बहुत। गीध =जटायु से तात्पर्य है। धना = एक हरिभक्त। सिवरी = शबरी भीलनी।

Also on Fandom

Random Wiki