FANDOM

१२,२६२ Pages

http://www.kavitakosh.orgKkmsgchng
CHANDER

मुखपृष्ठ: पद्मावत / मलिक मोहम्मद जायसी

सुनि देवपाल राय कर चालू । राजहि कठिन परा हिय सालू ॥
दादुर कतहुँ कँवल कहँ पेखा । गादुर मुख न सूर कर देखा ॥
अपने रँग जस नाच मयूरू । तेहि सरि साध करै तमचूरू ॥
जों लगि आइ तुरुक गढ बाजा । तौ लगि धरि आनौं तौ राजा ॥
नींद न लीन्ह, रैनि सब जागा । होत बिहान जाइ गढ लागा ॥
कुंभलनेर अगम गड बाँका । बिषम पंथ चढि जाइ न झाँका ॥
राजहि तहाँ गएउ लेइ कालू । होइ सामुहँ रोपा देवपालू ॥

दुवौ अनी सनमुख भइँ, लोहा भएउ असूझ ।
सत्र जूझि तब नेवरै, एक दुवौ महँ जूझ ॥1॥

जौ देवपाल राव रन गाजा । मोहि तोहि जूझ एकौझा, राजा !॥
मेलेसि साँग आइ बिष-भरी । मेटि न जाइ काल कै घरी ॥
आइ नाभि पर साँग बईठी । नाभि बेधि निकसी सो पीठी ॥
चला मारि,तब राजै मारा । टूट कंध, धड भएउ निनारा ॥
सीस काटि कै बैरी बाँधा । पावा दाँव बैर जस साधा ॥
जियत फिरा आएउ बल-भरा । माँझ बाट होइ लोहै धरा ॥
कारी घाव जाइ नहिं डोला । रही जीभ जम गही, को बोला ?॥

सुधि बुधि तौ सब बिसरी, भार परा मझ बाट ।
हस्ति घोर को काकर ? घर आनी गइ खाट ॥2॥


(1) पेखा = देखता है । गादुर = चमगादर । सूर = सूर्य । सरि =बराबरी । लोहा भएउ = युद्ध हुआ । नेवरे = समाप्त हो, निबटे ।

(2) एकौझा = अकेले, द्वंद्वयुद्ध । चला मारि...मारा =वह भाला मारकर चला जाता था तब राजा रत्नसेन ने फिरकर उसपर भी वार किया । बैरी = शत्रु देवपाल को माँझ बाट...धरा = आधे रास्ते पहुँचकर हथियार छोड दिया । कारी = गहरा, भारी । भार परा मँझ बाट = बोझ की तरह राजा रत्नसेन बीच रास्ते में गिर पडे ।

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki