FANDOM

१२,२६२ Pages

http://www.kavitakosh.orgKkmsgchng
CHANDER

मुखपृष्ठ: पद्मावत / मलिक मोहम्मद जायसी

मीत भै माँगा बेगि बिवानू । चला सूर, सँवरा अस्थानू ॥
चलत पंथ राखा जौ पाऊ । कहाँ रहै थिर चलत बटाऊ ॥
पंथी कहाँ कहाँ सुसताई । पंथ चलै तब पंथ सेराई ॥
छर कीजै बर जहाँ न आँटा । लीजै फूल टारिकै काँटा ॥
बहुत मया सुनि राजा फूला । चला साथ पहुँचावै भूला ॥
साह हेतु राजा सौं बाँधा । बातन्ह लाइ लीन्ह, गहि काँधा ॥
घिउ मधु सानि दीन्ह रस सोई । जो मुँह मीठ, पेट बिष होई ॥

अमिय-बचन औ माया को न मुएउ रस-भीज ?।
सत्रु मरै जौ अमृत, कित ता कहँ बिष दीज ? ॥1॥

चाँद घरहि जौ सूरुज आवा । होइ सो अलोप अमावस पावा ॥
पूछहिं नखत मलीन सो मोती । सोरह कला न एकौ जोती ॥
चाँद क गहन अगाह जनावा । राज भूल गहि साह चलावा ॥
पहिलौं पँवरि नाँघिजौ आवा । ठाढ होइ राजहि पहिरावा ॥
सौ तुषार, तेइस गज पावा । दुंदुभि औ चौघडा दियावा ॥
दूजी पँवरि दीन्ह असवारा । तीजि पँवरि नग दीन्ह अपारा ॥
चौथि पँवरि देइ दरब करोरी । पँचईं दुइ हीरा कै जोरी ॥

छठइँ पँवरि देइ माँडौ, सतईं दीन्ह चँदेरि ।
सात पँवरि नाँघत नृपहिं लेइगा बाँधि गरेरि ॥2॥

एहि जग बहुत नदी-जल जूडा । कोउ पार भा, कोऊ बूडा ॥
कोउ अंध भा आगु न देखा । कोउ भएउ डिठियार सरेखा ॥
राजा कहँ बिधाय भइ माया । तजि कबिलास धरा भुइँ पाया ॥
जेहि कारन गढ कीन्ह अगोठी । कित छाँडै जौ आवै मूठी ?॥
सत्रुहि कोउ पाव जौ बाँधी । छोडि आपु कहँ करै बियाधी ॥
चारा मेलि धरा जस माछू । जल हुँत निकसि मुवै कित काछू ?॥
सत्रू नाग पेटारी मूँदा । बाँधा मिरिग पैग नहिं खूँदा ॥

राजहि धरा, आनि कै तन पहिरावा लोह ।
ऐस लोह सो पहिरै चीत सामि कै दोह ॥3॥

पायँन्ह गाढी बेडी परी । साँकर गीउ, हाथ हथकरी ॥
औ धरि बाँधि मँजूषा मेला । ऐस सत्रु जिनि होइ दुहेला !॥
सुनि चितउर महँ परा बखाना । देस देस चारिउ दिसि जाना ॥
आजु नरायन फिरि जग खूँदा । आजु सो सिंघ मँजूषा मूँदा ॥
आजु खसे रावन दस माथा । आजु कान्ह कालीफन नाथा ॥
आजु परान कंस कर ढीला । आजु मीन संखासुर लीला ॥
आजु परे पंडव बदि माहाँ । आजु दुसासन उतरीं बाहाँ ॥

आजु धरा बलि राजा, मेला बाँधि पतार ।
आजु सूर दिन अथवा, भा चितउर अँधियार ॥4॥

देव सुलैमा के बँदि परा । जह लगि देव सबै सत-हरा ॥
साहि लीन्ह गहि कीन्ह पयाना । जो जहँ सत्रु सो तहाँ बिलाना ॥
खुरासान औ डरा हरेऊ । काँपा बिदर, धरा अस देऊ !॥
बाँधौं, देवगिरि, धौलागिरी । काँपी सिस्टि, दोहाई फिरी ॥
उबा सूर, भइ सामुँह करा । पाला फूट, पानि होइ ढरा ॥
दुंदुहि डाड दीन्ह, जहँ ताईं । आइ दंडवत कीन्ह सबाईं ॥
दुंद डाँड सब सरगहि गई । भूमि जो डोली अहथिर भई ॥

बादशाह दिल्ली महँ, आइ बैठ सुख-पाट ॥
जेइ जेइ सीस उठावा धरती धरा लिलाट ॥5॥

हबसी बँदवाना जिउ-बधा । तेहि सौंपा राजा अगिदधा ॥
पानि पवन कहँ आस करेई । सो जिउ बधिक साँस भर देई ॥
माँगत पानि आगि लेइ धावा । मुँगरी एक आनि सिर लावा ॥
पानि पवन तुइ पिया सो पिया । अब को आनि देइ पानीया ?॥
तब चितउर जिउ रहा न तोरे । बादसाह है सिर पर मोरे ॥
जबहि हँकारे है उठि चलना । सकती करै होइ कर मलना ॥
करै सो मीत गाँढ वँदि जहाँ । पान फूल पहुँचावै तहाँ ॥

जब अंजल मुँह, सोवा; समुद न सँवरा जागि ।
अब धरि काढि मच्छ जिमि, पानी माँगति आगि ॥6॥

पुनि चलि दुइ जन पूछै आए । ओउ सुठि दगध आइ देखराए ॥
तुइँ मरमुरी न कबहुँ देखी । हाड जो बिथुरै देखि न लेखी ॥
जाना नहिं कि होब अस महूँ । खौजे खौज न पाउब कहूँ ॥
अब हम्ह उतर देहु, रे देवा । कौने गरब न मानेसि सेवा ॥
तोहि अस बुत गाडि खनि मूँदे । बहुरि न निकसि बार होइ खूँदे ॥
जो जस हँसा तो तैसे रोवा । खेलत हँसत अभय भुइँ सोवा ॥
जस अपने मुह काढे धूवाँ । मेलेसि आनि नरक के कूआँ ॥

जरसि मरसि अब बाँधा तैस लाग तोहि दोख ।
अबहुँ माँगु पदमिनी, जौ चाहसि भा मोख ॥7॥

पूछहिं बहुत, न बोला राजा । लीन्हेसि जोउ मीचु कर साजा ॥
खनि गडवा चरनन्ह देइ राखा । नित उठि दगध होहिं नौ लाखा ॥
ठाँव सो साँकर औ अँधियारा । दूसर करवट लेइ न पारा ॥
बीछी साँप आनि तहँ मेला । बाँका आइ छुआवहिं हेला ॥
धरहिं सँडासन्ह , छूटै नारी । राति-दिवस दुख पहुँचै भारी ॥
जो दुख कठिन न सहै पहारू । सो अँगवा मानुष-सिर भारू ॥
जो सिर परै आइ सो सहै । किछु न बसाइ, काह सौं कहै ?॥

दुख जारै, दुख भूँजै, दुख खोवै सब लाज ।
गाजहु चाहि अधिक दुख दुखी जान जेहि बाज ॥8॥


(1) मीत भै = मित्र से । सेराई = समाप्त होता है । छर = छल । बर = बल । न आँटा = नहीं पूरा पडता है । हेतु = प्रेम । घिउ मधु । कहते हैं, घी और शहद बराबर मिलाने से विष हो जाता है । मुँह = मुँह में । पेट = पेट में ।

(2) चाँद पद्मावती । सूरुज=बादशाह । नखत = अर्थात् पद्मावती की सखियाँ । अगाह = आगे से, पहले से । राज भूलल = राजा भूला हुआ है । पहिरावा = राजा को खिलात पहनाई । चौघडा = एक प्रकार का बाजा । माडौ = माडौगढ । चँदेरि = चँदेरी का राज्य । गरेरि = घेरकर । एहि जग...(यह संसार समुद्र है) इसमें बहुत सी नदियों का जल इकट्ठा हुआ है, अर्थात् इसमें बहुत तरह के लोग हैं । आगु = आगम । डिठियार = दृष्टिवाला । सरेखा = चतुर । तजि कबिलास....पाया = किले से नीचे उतरा; सुख के स्थान से दुःख के स्थान में गिरा । अगोठी = अगोठा, छेका, घेरा । जल हुँत...काछू = वही कछुवा है जो जल से नहीं निकलता और नहीं मरता । सत्रू....मँदा = शत्रु रूपी नाग को पेटारी में बंद कर लिया । पैग नहीं खूँदा = एक कदम भी नहीं कूदता । चीत सामि कै दोह = जो स्वामी का द्रोह मन में बिचारता है ।

(4) ऐसे शत्र दुहेला = शत्रु भी ऐसे दुख में न पडे । बखाना = चर्चा । जग खूँदा = संसार में आकर कूदे । मूँदा बंद किया । मीन = मत्स्य अवतार । पंडव = पांडव ।

(5) देव = राजा, दैत्य । सुलेमाँ = यहूदियों के बादशाह सुलेमान ने देवों और परियों को वश में किया था । बँदि परा = कैद में पडा । सत-हरा = सत्य छोडे हुए; बिना सत्य के । धरा अस देउ = कि ऐसे बडे राजा को पकड लिया । दुंदुहि = दुंदुभी या नगाडे पर । डाँड दीन्ह = डंडा या चोट मारी ।

(6) बँदवाना = बन्दीगृह का रक्षक, दरोगा । जिउ-बधा = बधिक, जल्लाद । अगिदधा = आग से जले हुए । साँस भर = साँस भर रहने के लिये पानीया = पानी । जिउ रहा = जी में यह बात नहीं रही कि । सकती = बल । जब अंजल मुँह सोवा = जब तक अन्न-जल मुँह में पडता रहा तब तक तो सोया किया ।

(7) मरपुरी = यमपुरी हाड जो....लेखी = बिखरी हुई हड्डियों को देखकर भी तुझे उसका चेत न हुआ । महूँ = मैं भी । खोज = पता । बार होइ खूँदे = अपने द्वार पर पैर न रखा । धूवाँ = गर्व या क्रोध की बातत । तस =ऐसा । माँग = बुला भेज । गढवा = गड्ढा । चरनन्ह देइ राखा = पैरों को गड्ढे में गाड दिया । बाँका = धरकारों का टेढा औजार जिससे वे बाँस छीलते हैं । हेला = डोम । सँडास = संसी, जिससे पकडकर गरम बटलोई उतारते हैं । गाजहु चाहि = ब्रज से भी बडकर । बाज = पडता है ।

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki